Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 26

LEVITIKO 26:25-28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
25Lau ese tuari umui dekenai do lau siaia, umui ese iseda gwauhamata taravatuna umui hamakohia dainai. Bona bema emui hanua badadia dekenai umui haboua neganai, lau ese hanamoa diba lasi gorere umui dekenai do lau siaia, vadaeni umui idia tuari henia taudia edia siahu henunai do umui moru.
26“Lau ese emui aniani davaria dalana do lau koua, vadaeni hahine 10 ese emui paraoa do idia gabua diba amu tamona lalonai. Umui dekenai inai beredi do idia haria, to umui ania murinai, do umui hitolo noho.
27“Unai kara ibounai murinai bema lau dekenai umui kamonai henia lasi, bona lau umui dagedage henia noho neganai,
28mai badu danu umui dekenai do lau dagedage, bona emui kerere davana be ma do lau habadaia nega 7.

Read LEVITIKO 26LEVITIKO 26
Compare LEVITIKO 26:25-28LEVITIKO 26:25-28