Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 26

LEVITIKO 26:24-36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
24lau ese umui do lau dagedage henia, bona emui kara dika ena davana ma do lau habadaia nega 7.
25Lau ese tuari umui dekenai do lau siaia, umui ese iseda gwauhamata taravatuna umui hamakohia dainai. Bona bema emui hanua badadia dekenai umui haboua neganai, lau ese hanamoa diba lasi gorere umui dekenai do lau siaia, vadaeni umui idia tuari henia taudia edia siahu henunai do umui moru.
26“Lau ese emui aniani davaria dalana do lau koua, vadaeni hahine 10 ese emui paraoa do idia gabua diba amu tamona lalonai. Umui dekenai inai beredi do idia haria, to umui ania murinai, do umui hitolo noho.
27“Unai kara ibounai murinai bema lau dekenai umui kamonai henia lasi, bona lau umui dagedage henia noho neganai,
28mai badu danu umui dekenai do lau dagedage, bona emui kerere davana be ma do lau habadaia nega 7.
29Emui hitolo be do ia bada herea dainai, umui sibona emui natudia do umui anidia.
30“Emui tomadiho gabudia, ororo dekenai idia noho gaudia, be do lau hadikaia ore, emui bonana namo muramura patadia do lau veria diho, bona emui mase tauanidia be emui kaivakuku edia latanai do lau negedia. Unai kaivakuku be mauri diba lasi gaudia.
31“Emui hanua do lau hadikadia ore, emui dubu do lau hamakohia maragimaragi, bona emui boubou be do lau abia dae lasi momokani.
32“Emui tano do lau hadikaia ore momokani, vadaeni umui dekenai idia tuari taudia idia itaia neganai, do idia hoa bada.
33“Lau ese tuari umui emui latanai do lau siaia, vadaeni umui be idau bese taudia edia tano idauidau dekenai umui do lau lulua lao. Emui biru totona tano, be do ia noho kava, badina taunimanima be lasi, bona emui hanua be dika momokani do idia noho.
34“Unai neganai tano ese iena laga-ani lalonai do ia moale, iena noho kava dinadia ibounai, umui ibounai be umui idia tuari henia taudia edia tano dekenai umui noho neganai. Tano ese iena Sabati laga-ani dekenai do ia moale.
35Io, do ia noho kava negana ibounai, tano ese laga-ani namona do ia abia, laga-ani korikori, umui ese umui noholaia neganai bamona lasi, badina umui ese tano dekenai Sabati ena laga-ani umui henia lasi.
36“Bona umui do mauri noho taudia, idau bese taudia edia tano dekenai umui noho, be do lau hagaria dikadika, vadaeni lai ese au raurau do ia hamarerea regena umui kamonai neganai, umui be do umui heau. Io, do umui heau, tuari taudia ese umui idia lulua bamona. Bona ta ese umui ia tuari henia lasi neganai do umui moru.

Read LEVITIKO 26LEVITIKO 26
Compare LEVITIKO 26:24-36LEVITIKO 26:24-36