Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 26

LEVITIKO 26:20-32

Help us?
Click on verse(s) to share them!
20“Do umui gaukara auka, to anina do umui davaria lasi, badina emui tano ese anina do ia havaraia lasi, bona au ese huahua do idia atoa lasi.
21“Bema umui ese ma lau dekenai umui laloa auka henia, bona lau dekenai umui do kamonai henia lasi, lau ese emui kara dika ena davana ma do lau habadaia lou nega 7.
22Lau ese uda dekenai noho dagedage gaudia umui emui huanai do lau siaidia. Idia ese emui natudia do idia alaia mase, bona emui boromakau bona mamoe do idia hadikaia ore. Unai dainai umui emui bese do ia maragi lao. Vadaeni emui raka daladia edia latanai ava kavakava do idia tubu.
23“Bema inai gau dikadia murinai umui ese lau dekenai umui kamonai henia lasi noho, bona lau dekenai umui dagedage noho,
24lau ese umui do lau dagedage henia, bona emui kara dika ena davana ma do lau habadaia nega 7.
25Lau ese tuari umui dekenai do lau siaia, umui ese iseda gwauhamata taravatuna umui hamakohia dainai. Bona bema emui hanua badadia dekenai umui haboua neganai, lau ese hanamoa diba lasi gorere umui dekenai do lau siaia, vadaeni umui idia tuari henia taudia edia siahu henunai do umui moru.
26“Lau ese emui aniani davaria dalana do lau koua, vadaeni hahine 10 ese emui paraoa do idia gabua diba amu tamona lalonai. Umui dekenai inai beredi do idia haria, to umui ania murinai, do umui hitolo noho.
27“Unai kara ibounai murinai bema lau dekenai umui kamonai henia lasi, bona lau umui dagedage henia noho neganai,
28mai badu danu umui dekenai do lau dagedage, bona emui kerere davana be ma do lau habadaia nega 7.
29Emui hitolo be do ia bada herea dainai, umui sibona emui natudia do umui anidia.
30“Emui tomadiho gabudia, ororo dekenai idia noho gaudia, be do lau hadikaia ore, emui bonana namo muramura patadia do lau veria diho, bona emui mase tauanidia be emui kaivakuku edia latanai do lau negedia. Unai kaivakuku be mauri diba lasi gaudia.
31“Emui hanua do lau hadikadia ore, emui dubu do lau hamakohia maragimaragi, bona emui boubou be do lau abia dae lasi momokani.
32“Emui tano do lau hadikaia ore momokani, vadaeni umui dekenai idia tuari taudia idia itaia neganai, do idia hoa bada.

Read LEVITIKO 26LEVITIKO 26
Compare LEVITIKO 26:20-32LEVITIKO 26:20-32