Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 26

LEVITIKO 26:1-8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ia gwau, “Kaivakuku do umui karaia lasi. Dirava ena laulauna nadi dekena amo do umui karaia lasi, tomadiho totona do umui haginia lasi. Du helagana, o nadi, ena toana namo dekenai do umui tomadiho henia lasi, emui tano ibounai lalonai. Lau be Lohiabada, emui Dirava.
2“Lauegu Sabati Dina ibounai do umui badinaia, bona egu tomadiho gabuna do umui matauraia. Lau inai Lohiabada.
3“Bema lauegu taravatu umui badinaia bona lauegu oda umui kamonai henia,
4lau ese medu namona umui dekenai do lau henia, ena nega korikori neganai, vadaeni tano ese ena anina do ia havaraia, bona uma audia do idia huahua.
5“Emui uiti umui do utua haorea lasi neganai, emui vain huahua utua neganai do ia hamatamaia. Bona vain huahua utua negana ia do ore lasi neganai, hadohado negana do ia ginidae. Do umui aniani boga kunu, bona emui tano dekenai do umui noho namonamo, gari ta lasi.
6“Lau ese maino umui dekenai do lau henia, emui tano lalonai. Do umui laga-ani, bona tau ta ese umui do ia hagaria lasi. Uda boroma, dagedage gaudia do lau haorea emui tano dekenai, bona tuari be emui tano dekenai do ia vara lasi.
7“Umui dekenai idia tuari henia taudia dekena amo do umui kwalimu, do umui luludia, bona emui tuari kaia dekena amo do umui aladia mase.
8Umui 5 ese 100 do umui lulua lao, do umui halusidia, bona umui emui taudia 100 ese 10,000 do umui halusia. Badina umui dekenai idia tuari taudia ibounai be umui ese do umui alaia mase.

Read LEVITIKO 26LEVITIKO 26
Compare LEVITIKO 26:1-8LEVITIKO 26:1-8