Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 25

LEVITIKO 25:31-54

Help us?
Click on verse(s) to share them!
31“To hanua maragidia, mai edia magu lasi hanua lalonai ruma idia hoia, be tano idia hoia hegeregerena, ruma edia biaguna korikori taudia ese edia ruma idia hoia lou diba, bona Iubili Lagani lalonai unai ruma be edia biagudia korikori ese do idia abia lou.
32“To Levi taudia edia hanua dekenai, Levi taudia ese edia ruma idia hoia lou diba, lagani ibounai lalonai.
33Bona Levi tauna ta, bema iena ruma ia hoia lou lasi, ia be Iubili Lagani dekenai do ia abia lou. Badina be Levi taudia edia hanua rumadia be edia ruma korikori, Israela taudia edia huanai.
34“To Levi hanuadia idia hagegea tano ibounai be haida ese do idia hoia diba lasi. Unai be Levi taudia edia tano korikori ela bona hanaihanai.
35“Bema oiemu bese tamona Israela tauna ta umui emui huanai ia noho, be ia ogogami, iena aniani abia dalana be lasi, oi ese do oi ubua, laolao tauna o vadivadi tauna bamona.
36“Moni o kohu be ia dekena amo do oi abia lasi, to oiemu Dirava do oi gari henia, bona oiemu varavara Israela tauna do oi hamauria, emui huana dekenai.
37“Bema moni oi heniatorehai neganai, mai atoa kau moni danu do oi abia lou lasi, bona aniani be ia dekenai oi hoia neganai, profit moni do oi abia lasi.
38“Lau inai Lohiabada, emui Dirava, Aigupito tano dekena amo umui lau hakaua mai. Inai bamona lau karaia, Kanana tano umui dekenai do lau henia totona, bona emui Dirava do lau lao totona.
39“Bema oiemu bese tamona Israela tauna ta, umui emui huanai ia noho, be ia ogogami, bona oi dekenai sibona ia hoia neganai, hesiai mai guia danu tauna dekenai oi karaia bamona, be ia dekenai do oi karaia lasi.
40Ia be oi dekenai do ia noho, oiemu gaukara tauna mai davana, bona oi dekenai do ia gaukara noho, ela bona Iubili Lagani ia ginidae negana.
41Unai neganai ia bona iena natuna ibounai be do oi ruhaia, bona iena iduhu dekenai do idia giroa lou, iena iduhu taudia edia tano dekenai.
42“Israela taudia be Lohiabada ena hesiai taudia mai guia danu, bona ia ese Aigupito dekena amo ia hakaudia mai. Idia be hesiai mai guia danu gaukara totona do umui hoidia lasi.
43Do umui dagedage henidia lasi, to emui Dirava do umui gari henia.
44Bema hesiai taudia mai guia danu umui ura hoia neganai, idau bese taudia dekena amo do umui hoidia.
45“Umui emui huanai idia noho idau bese taudia do umui hoia diba. Inai bamona maragidia, emui tano dekenai idia vara taudia be do umui biagua diba.
46Umui emui murinai, emui natudia tau, ese unai hesiai taudia do idia abia, bona unai hesiai taudia ese edia hesiai gaukara do idia karaia, edia mauri dinadia ibounai lalonai. To umui ese emui bese tamona Israela taudia be do umui dagedage henidia lasi.
47“Sedira umui emui huanai ia noho idau bese tauna ta be mai ena kohu momo, to emui bese tamona Israela tauna be ogogami dainai sibona ia hoia unai kohu momo tauna o iena bese ta dekenai.
48Unai neganai unai Israela ogogami tauna ena tadikakana ese ia hoia lou diba,
49o iena tamana maragi ese, o iena varavara tauna ta ese, o ia sibona moni do ia davaria neganai, be ia sibona ena mauri do ia hoia lou diba.
50“Ia bona ia hoia tauna ese lagani do idia duahia, sibona ia hoia lagani ela bona Iubili Lagani be lagani hida. Vadaeni sibona do ia hoia lou ena davana be unai lagani ena namba hegeregerena, bona gaukara davana be hesiai tauna mai davana ta ena davana hegeregerena.
51“Bema lagani momo idia do noho ela bona Iubili Lagani, sibona do ia ruhaia iena biaguna dekena amo ena davana be bada.
52To bema lagani momo lasi idia do noho ela bona Iubili Lagani, sibona do ia ruhaia ena davana be maragi.
53Unai idau bese biaguna ese iena Israela hesiai tauna do ia dagedage henia lasi, bona iena gaukara davana be lagani ta ta do ia henia namonamo.
54“Bema inai Israela hesiai tauna, sibona ia hoia tauna, be idia ruhaia guna lasi, ia be Iubili Lagani lalonai do idia ruhaia, ia bona iena natuna ibounai danu.

Read LEVITIKO 25LEVITIKO 25
Compare LEVITIKO 25:31-54LEVITIKO 25:31-54