Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 25

LEVITIKO 25:15-20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
15“Oiemu badibadinai tauna ena tano oi hoia neganai, do oi laloa, Iubili ena murinai lagani hida idia lao vadaeni, bona ia ese danu do ia laloa tano ena anina utua negadia hida idia noho ela bona Iubili.
16Bema lagani momo idia noho ela bona Iubili, tano ena davana be do ia bada, to bema lagani momo lasi idia noho, tano ena davana be maragi. Badina oi hoia gauna korikori be tano ena anina utua negadia sibona.
17“Umui ruaosi ta ta dekenai do umui koia lasi, to emui Dirava dekenai do umui gari, badina lau be Lohiabada, emui Dirava.
18“Unai dainai, lau Lohiabada egu taravatu bona egu oda ibounai do umui kamonai henia, unai neganai emui noho be do ia namo emui tano dekenai.
19“Tano ese iena anina do ia havaraia. Bona umui ese tano ena aniani do umui ania, do umui boga kunu, bona do umui noho namonamo.
20“To sedira do umui nanadaia, do umui gwau, ‘Lagani namba 7 lalonai dahaka do ita ania, badina tano do ita hadoa lasi, bona anina do ita utua lasi?’

Read LEVITIKO 25LEVITIKO 25
Compare LEVITIKO 25:15-20LEVITIKO 25:15-20