Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 25

LEVITIKO 25:11-28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
11“Lagani namba 50 lalonai emui tano do umui hadoa lasi, bona sibona do ia tubu gauna do umui utua lasi. Emui vain edia rigi danu do umui utua lasi, bona vain huahua do umui haboua lasi.
12Badina be Iubili Lagani be helaga umui dekenai. Tano ena anina be dina ta ta do umui abia, do umui ania, to utua haboua lasi.
13“Iubili Lagani lalonai, umui hoia lao vadaeni tano be do umui abia lou.
14Unai dainai oiemu tano oiemu badibadina dekenai ia noho Israela tauna dekenai oi hoia lao, o oi hoia mai neganai, do oi koia lasi, ia ese danu oi do ia koia lasi.
15“Oiemu badibadinai tauna ena tano oi hoia neganai, do oi laloa, Iubili ena murinai lagani hida idia lao vadaeni, bona ia ese danu do ia laloa tano ena anina utua negadia hida idia noho ela bona Iubili.
16Bema lagani momo idia noho ela bona Iubili, tano ena davana be do ia bada, to bema lagani momo lasi idia noho, tano ena davana be maragi. Badina oi hoia gauna korikori be tano ena anina utua negadia sibona.
17“Umui ruaosi ta ta dekenai do umui koia lasi, to emui Dirava dekenai do umui gari, badina lau be Lohiabada, emui Dirava.
18“Unai dainai, lau Lohiabada egu taravatu bona egu oda ibounai do umui kamonai henia, unai neganai emui noho be do ia namo emui tano dekenai.
19“Tano ese iena anina do ia havaraia. Bona umui ese tano ena aniani do umui ania, do umui boga kunu, bona do umui noho namonamo.
20“To sedira do umui nanadaia, do umui gwau, ‘Lagani namba 7 lalonai dahaka do ita ania, badina tano do ita hadoa lasi, bona anina do ita utua lasi?’
21“Lau Lohiabada ese lagani namba 6 lalonai tano do lau hanamoa. Vadaeni lagani namba 6 lalonai, tano be anina bada do ia havaraia, bona unai do umui utua haboua aniani be lagani rua edia aniani hegeregerena.
22“Vadaeni lagani namba 8 lalonai, emui uhe ma umui hadoa neganai, umui ese lagani namba 6 ena aniani do umui ania noho, bona emui aniani be do ia hegeregere ela bona lagani namba 8 ena anina do umui utua negana.
23“Emui tano umui hoia lao, ia ore vadaeni, be umui karaia diba lasi, badina umui ese umui biagua momokani lasi, ia be Dirava ena. Umui ese tano dekenai umui noho, be vadivadi taudia bamona umui noho sibona, badina tano be Dirava ena.
24“Umui hoia mai tanodia ibounai be edia biagudia gunadia ese idia hoia lou diba, bema idia ura neganai.
25“Bema umui ta ia ogogami, bona unai dainai iena tano ia hoia lao neganai, unai ogogami tauna ena varavara korikori tauna ta ese unai tano davana do ia karaia, vadaeni do ia hoia lou.
26Bema unai ogogami tauna be mai ena varavara lasi, do ia hoia lou totona, sedira gabeai ia sibona be mai ena moni hegeregerena do ia hoia.
27Unai neganai ia ese do ia duahia, lagani hida idia lao vadaeni ia ese ia hoia, bona tano anina utua negadia hida idia do noho ela bona Iubili, vadaeni unai taboro edia davana hegeregerena do ia henia lou, bona iena tano ma do ia abia lou.
28“To bema iena moni be hegeregere lasi, bona ia abia lou diba lasi, ia hoia tauna ese tano do ia birulaia noho ela bona Iubili Lagani. Unai neganai tano ena biaguna korikori ese iena tano do ia abia lou, davana lasi.

Read LEVITIKO 25LEVITIKO 25
Compare LEVITIKO 25:11-28LEVITIKO 25:11-28