Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 22

LEVITIKO 22:6-33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
6“Hahelagaia tauna be inai bamona ia miro neganai, ia be do miro noho ela bona dina ia diho. Bona ia ese unai boubou helagadia do ia ania diba lasi, ela bona ranu dekenai ia digu.
7“Dina ia diho murinai ia be goeva, bona unai neganai unai boubou helagadia ia ania diba, badina be iena aniani be unai.
8To idia mase kava gaudia o uda boromadia ese idia alaia gaudia be do ia ania lasi, do ia miro garina. Lau inai Lohiabada.
9“Hahelagaia taudia ibounai ese lauegu oda do idia kamonai henia. Bema inai oda idia utua neganai, idia be kerere, bona edia kerere lalonai do idia mase, badina taravatu helagadia idia badinaia lasi dainai. Lau be Lohiabada, bona lau ese idia lau hahelagaia vadaeni.
10“Hahelagaia tauna ena famili taudia sibona ese boubou helagadia idia ania diba. Idau tauna ta ese boubou helagadia ia ania diba lasi, bona hahelagaia tauna ena vadivadi tauna do ia ania lasi. Iena hesiai tauna mai davana ese danu do ia ania lasi.
11To hahelagaia tauna ese moni dekena amo ia hoia tauna ese do ia ania. Bona hahelagaia tauna ena ruma lalonai ia vara hesiai tauna danu do ia ania diba.
12“Hahelagaia tauna ena natuna hahine ese, bema hahelagaia tauna lasi, to tau ma ta ia adavaia neganai, unai hahine ese boubou helagadia do ia ania lasi.
13To hahelagaia tauna ena natuna hahine bema ia vabu, o bema adavana ese ia negea, iena natuna be lasi, bona ia ese iena tamana ena ruma dekenai ia giroa lou, unuseni do ia noho, ia kekeni negana hegeregere, ia ese iena tamana ena aniani do ia ania. To hahelagaia tauna ena famili lasi taudia do idia ania diba lasi.
14“Bema tau ta ese unai aniani helagana ia ania kava, ia diba lasi unai be helaga dainai, ia ese unai aniani ena davana be hahelagaia tauna dekenai do ia henia, mai atoa kau moni danu. Atoa kau moni be ia ania gauna ena davana bema karoa 5, ma karoa ta. Unai karoa ta be ma do idia atoa kau, ibounai karoa 6 do ia henia.
15“Israela taudia edia boubou gaudia helagadia Lohiabada dekenai idia henia, be hahelagaia taudia ese do idia gaukaralaia kava lasi. Unai aniani helagana be aniani helaga lasi hegeregerena do idia gaukaralaia lasi.
16Hahelagaia taudia ese unai aniani do idia naria namonamo, vadaeni helaga lasi taudia ese do idia ania lasi. Bema helaga lasi taudia idia ania neganai, idia ese edia kerere davana do idia karaia. Lau be Lohiabada, bona lau ese inai boubou gaudia lau hahelagaia noho.”
17Lohiabada ese Mose ia oda henia,
18ia ese Arona bona iena natuna tau dekenai inai taravatu do idia henia Israela taudia dekenai: “Bema Israela tauna ta o Israela dekenai ia noho idau bese tauna ta ese do idia gabua ore boubou gauna do ia mailaia, gwauhamata ena davana totona, o laloa namo totona, unai boubou gauna be bero lasi bona toto lasi momokani.
19Lohiabada ese do ia abia dae totona ia be boromakau tau o mamoe tau o nanigosi tau bero lasi bona toto lasi momokani.
20“Bema tauanina mai ena dika mauri gauna ta boubou totona umui henia neganai, Lohiabada ese do ia abia dae lasi.
21“Bona bema tau ta ese Lohiabada dekenai maino karaia boubouna ia henia, gwauhamata dainai o laloa namo dainai, unai boubou gauna be bero ta lasi bona toto ta lasi. Bema lasi neganai, Lohiabada ese do ia abia dae lasi.
22Matakepulu gauna, o aena ia dika, o mai ena bero, o toto mai hurana, o mai ena kopina gorere, o mai kipara dikadia mauri gaudia do umui mailaia lasi. Inai bamona gaudia be aniani bouboudia totona boubou patana dekenai do umui mailaia lasi.
23“Boromakau ta, o mamoe ena natuna bema edia imana ta o aena ta do ia kwadogi, o do ia lata neganai, umui henia diba laloa namo boubouna totona, to do umui mailaia lasi gwauhamata ena davana totona.
24To gau ta bema iena abona ena nadi ruaosi be mai toto, o bema idia makohia, o idia darea, o idia utua neganai, umui ese Lohiabada dekenai do umui mailaia lasi. Emui tano dekenai inai bamona boubouna be taravatu.
25“Bona unai bamona mai berodia mauri gaudia be idau bese taudia dekena amo do umui abia lasi, Dirava dekenai do umui henia, boubou totona. Lohiabada ese unai gaudia do ia abia dae lasi, edia tauanina be mai edia dika dainai.”
26Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau,
27“Boromakau, mamoe, o nanigosi do ia vara neganai, dina 7 lalonai iena sinana dekenai do ia noho. Dina namba 8 murinai ia be hegeregere gabua ore boubouna totona, Lohiabada dekenai do idia henia, bona Lohiabada ese do ia abia dae.
28“To boromakau hahine o mamoe hahine mai ena natuna be dina tamona dekenai do umui alaia mase lasi.
29“Bema Lohiabada hanamoa totona boubouna umui henia neganai, boubou henia taravatuna do umui badinaia namonamo, Lohiabada ese umui do ia abia dae totona.
30Boubou ena vamuna umui alaia dinana dekenai be do umui ania, bona aniani haida do umui rakatania lasi ela bona dabai. Lau Lohiabada inai.”
31Lohiabada ma ia gwau, “Lauegu oda do umui kamonai henia, lau Lohiabada inai.
32Lauegu ladana helagana do umui hahemaraia lasi. Israela taudia ibounai ese egu helaga badana do idia matauraia, badina lau ese umui lau hahelagaia noho.
33“Lau ese Aigupito dekena amo umui lau hakaua mai, emui Dirava do lau lao totona. Lau Lohiabada inai.”

Read LEVITIKO 22LEVITIKO 22
Compare LEVITIKO 22:6-33LEVITIKO 22:6-33