Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 22

LEVITIKO 22:4-11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
4“Arona ena natuna bona tubudia ta bema mai ena lepera gorere, o mai ena toto, bona hura be ena toto dekena amo ia bubua neganai, ia ese boubou helagadia do ia ania diba lasi ela bona ia goeva. Hahelagaia tauna bema mase tauna ta ena gau o dabua ia dogoatao neganai, ia be miro. Ma hahelagaia tauna, bema iena vesina ia bubua neganai, ia be miro.
5Ma bema ia ese mauri gauna mirona ta, o tau mirona ta ia dogoatao neganai, inai danu dainai ia be miro.
6“Hahelagaia tauna be inai bamona ia miro neganai, ia be do miro noho ela bona dina ia diho. Bona ia ese unai boubou helagadia do ia ania diba lasi, ela bona ranu dekenai ia digu.
7“Dina ia diho murinai ia be goeva, bona unai neganai unai boubou helagadia ia ania diba, badina be iena aniani be unai.
8To idia mase kava gaudia o uda boromadia ese idia alaia gaudia be do ia ania lasi, do ia miro garina. Lau inai Lohiabada.
9“Hahelagaia taudia ibounai ese lauegu oda do idia kamonai henia. Bema inai oda idia utua neganai, idia be kerere, bona edia kerere lalonai do idia mase, badina taravatu helagadia idia badinaia lasi dainai. Lau be Lohiabada, bona lau ese idia lau hahelagaia vadaeni.
10“Hahelagaia tauna ena famili taudia sibona ese boubou helagadia idia ania diba. Idau tauna ta ese boubou helagadia ia ania diba lasi, bona hahelagaia tauna ena vadivadi tauna do ia ania lasi. Iena hesiai tauna mai davana ese danu do ia ania lasi.
11To hahelagaia tauna ese moni dekena amo ia hoia tauna ese do ia ania. Bona hahelagaia tauna ena ruma lalonai ia vara hesiai tauna danu do ia ania diba.

Read LEVITIKO 22LEVITIKO 22
Compare LEVITIKO 22:4-11LEVITIKO 22:4-11