Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 22

LEVITIKO 22:3-8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
3Arona bona iena natuna tau do oi hamaorodia, do oi gwau: ‘Bema emui natudia o, tubudia ta be egu taravatu dekenai ia miro neganai, Israela taudia edia boubou helagadia, lau dekenai idia mailaia gaudia, be ia ese ia dogoatao, o ia alaia mase, ia be lauegu vairana dekena amo do umui negea, bona iena dagi dekena amo do ia doko. Inai be noho hanaihanai taravatuna. Lau Lohiabada inai.’
4“Arona ena natuna bona tubudia ta bema mai ena lepera gorere, o mai ena toto, bona hura be ena toto dekena amo ia bubua neganai, ia ese boubou helagadia do ia ania diba lasi ela bona ia goeva. Hahelagaia tauna bema mase tauna ta ena gau o dabua ia dogoatao neganai, ia be miro. Ma hahelagaia tauna, bema iena vesina ia bubua neganai, ia be miro.
5Ma bema ia ese mauri gauna mirona ta, o tau mirona ta ia dogoatao neganai, inai danu dainai ia be miro.
6“Hahelagaia tauna be inai bamona ia miro neganai, ia be do miro noho ela bona dina ia diho. Bona ia ese unai boubou helagadia do ia ania diba lasi, ela bona ranu dekenai ia digu.
7“Dina ia diho murinai ia be goeva, bona unai neganai unai boubou helagadia ia ania diba, badina be iena aniani be unai.
8To idia mase kava gaudia o uda boromadia ese idia alaia gaudia be do ia ania lasi, do ia miro garina. Lau inai Lohiabada.

Read LEVITIKO 22LEVITIKO 22
Compare LEVITIKO 22:3-8LEVITIKO 22:3-8