Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 22

LEVITIKO 22:23-30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
23“Boromakau ta, o mamoe ena natuna bema edia imana ta o aena ta do ia kwadogi, o do ia lata neganai, umui henia diba laloa namo boubouna totona, to do umui mailaia lasi gwauhamata ena davana totona.
24To gau ta bema iena abona ena nadi ruaosi be mai toto, o bema idia makohia, o idia darea, o idia utua neganai, umui ese Lohiabada dekenai do umui mailaia lasi. Emui tano dekenai inai bamona boubouna be taravatu.
25“Bona unai bamona mai berodia mauri gaudia be idau bese taudia dekena amo do umui abia lasi, Dirava dekenai do umui henia, boubou totona. Lohiabada ese unai gaudia do ia abia dae lasi, edia tauanina be mai edia dika dainai.”
26Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau,
27“Boromakau, mamoe, o nanigosi do ia vara neganai, dina 7 lalonai iena sinana dekenai do ia noho. Dina namba 8 murinai ia be hegeregere gabua ore boubouna totona, Lohiabada dekenai do idia henia, bona Lohiabada ese do ia abia dae.
28“To boromakau hahine o mamoe hahine mai ena natuna be dina tamona dekenai do umui alaia mase lasi.
29“Bema Lohiabada hanamoa totona boubouna umui henia neganai, boubou henia taravatuna do umui badinaia namonamo, Lohiabada ese umui do ia abia dae totona.
30Boubou ena vamuna umui alaia dinana dekenai be do umui ania, bona aniani haida do umui rakatania lasi ela bona dabai. Lau Lohiabada inai.”

Read LEVITIKO 22LEVITIKO 22
Compare LEVITIKO 22:23-30LEVITIKO 22:23-30