Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 22

LEVITIKO 22:16-32

Help us?
Click on verse(s) to share them!
16Hahelagaia taudia ese unai aniani do idia naria namonamo, vadaeni helaga lasi taudia ese do idia ania lasi. Bema helaga lasi taudia idia ania neganai, idia ese edia kerere davana do idia karaia. Lau be Lohiabada, bona lau ese inai boubou gaudia lau hahelagaia noho.”
17Lohiabada ese Mose ia oda henia,
18ia ese Arona bona iena natuna tau dekenai inai taravatu do idia henia Israela taudia dekenai: “Bema Israela tauna ta o Israela dekenai ia noho idau bese tauna ta ese do idia gabua ore boubou gauna do ia mailaia, gwauhamata ena davana totona, o laloa namo totona, unai boubou gauna be bero lasi bona toto lasi momokani.
19Lohiabada ese do ia abia dae totona ia be boromakau tau o mamoe tau o nanigosi tau bero lasi bona toto lasi momokani.
20“Bema tauanina mai ena dika mauri gauna ta boubou totona umui henia neganai, Lohiabada ese do ia abia dae lasi.
21“Bona bema tau ta ese Lohiabada dekenai maino karaia boubouna ia henia, gwauhamata dainai o laloa namo dainai, unai boubou gauna be bero ta lasi bona toto ta lasi. Bema lasi neganai, Lohiabada ese do ia abia dae lasi.
22Matakepulu gauna, o aena ia dika, o mai ena bero, o toto mai hurana, o mai ena kopina gorere, o mai kipara dikadia mauri gaudia do umui mailaia lasi. Inai bamona gaudia be aniani bouboudia totona boubou patana dekenai do umui mailaia lasi.
23“Boromakau ta, o mamoe ena natuna bema edia imana ta o aena ta do ia kwadogi, o do ia lata neganai, umui henia diba laloa namo boubouna totona, to do umui mailaia lasi gwauhamata ena davana totona.
24To gau ta bema iena abona ena nadi ruaosi be mai toto, o bema idia makohia, o idia darea, o idia utua neganai, umui ese Lohiabada dekenai do umui mailaia lasi. Emui tano dekenai inai bamona boubouna be taravatu.
25“Bona unai bamona mai berodia mauri gaudia be idau bese taudia dekena amo do umui abia lasi, Dirava dekenai do umui henia, boubou totona. Lohiabada ese unai gaudia do ia abia dae lasi, edia tauanina be mai edia dika dainai.”
26Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau,
27“Boromakau, mamoe, o nanigosi do ia vara neganai, dina 7 lalonai iena sinana dekenai do ia noho. Dina namba 8 murinai ia be hegeregere gabua ore boubouna totona, Lohiabada dekenai do idia henia, bona Lohiabada ese do ia abia dae.
28“To boromakau hahine o mamoe hahine mai ena natuna be dina tamona dekenai do umui alaia mase lasi.
29“Bema Lohiabada hanamoa totona boubouna umui henia neganai, boubou henia taravatuna do umui badinaia namonamo, Lohiabada ese umui do ia abia dae totona.
30Boubou ena vamuna umui alaia dinana dekenai be do umui ania, bona aniani haida do umui rakatania lasi ela bona dabai. Lau Lohiabada inai.”
31Lohiabada ma ia gwau, “Lauegu oda do umui kamonai henia, lau Lohiabada inai.
32Lauegu ladana helagana do umui hahemaraia lasi. Israela taudia ibounai ese egu helaga badana do idia matauraia, badina lau ese umui lau hahelagaia noho.

Read LEVITIKO 22LEVITIKO 22
Compare LEVITIKO 22:16-32LEVITIKO 22:16-32