Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 22

LEVITIKO 22:15-22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
15“Israela taudia edia boubou gaudia helagadia Lohiabada dekenai idia henia, be hahelagaia taudia ese do idia gaukaralaia kava lasi. Unai aniani helagana be aniani helaga lasi hegeregerena do idia gaukaralaia lasi.
16Hahelagaia taudia ese unai aniani do idia naria namonamo, vadaeni helaga lasi taudia ese do idia ania lasi. Bema helaga lasi taudia idia ania neganai, idia ese edia kerere davana do idia karaia. Lau be Lohiabada, bona lau ese inai boubou gaudia lau hahelagaia noho.”
17Lohiabada ese Mose ia oda henia,
18ia ese Arona bona iena natuna tau dekenai inai taravatu do idia henia Israela taudia dekenai: “Bema Israela tauna ta o Israela dekenai ia noho idau bese tauna ta ese do idia gabua ore boubou gauna do ia mailaia, gwauhamata ena davana totona, o laloa namo totona, unai boubou gauna be bero lasi bona toto lasi momokani.
19Lohiabada ese do ia abia dae totona ia be boromakau tau o mamoe tau o nanigosi tau bero lasi bona toto lasi momokani.
20“Bema tauanina mai ena dika mauri gauna ta boubou totona umui henia neganai, Lohiabada ese do ia abia dae lasi.
21“Bona bema tau ta ese Lohiabada dekenai maino karaia boubouna ia henia, gwauhamata dainai o laloa namo dainai, unai boubou gauna be bero ta lasi bona toto ta lasi. Bema lasi neganai, Lohiabada ese do ia abia dae lasi.
22Matakepulu gauna, o aena ia dika, o mai ena bero, o toto mai hurana, o mai ena kopina gorere, o mai kipara dikadia mauri gaudia do umui mailaia lasi. Inai bamona gaudia be aniani bouboudia totona boubou patana dekenai do umui mailaia lasi.

Read LEVITIKO 22LEVITIKO 22
Compare LEVITIKO 22:15-22LEVITIKO 22:15-22