Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 21

LEVITIKO 21:14-23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
14Ia ese vabu, o negea hahine, o lebulebu hahine ta do ia adavaia lasi, to sihari ia do diba lasi kekeni, iena bese dekena amo, sibona do ia adavaia.
15Unai dekena amo iena natuna be do idia hemarai lasi edia bese taudia edia huanai. Badina be lau Lohiabada ese lau hahelagaia vadaeni, Hahelagaia Tauna Badana.”
16Lohiabada ese Mose ma ia hereva henia, ia gwau,
17“Arona do oi hamaoroa, ‘Oiemu natuna o tubuna ta, bema iena tauanina be mai ena dika ta, o gorere ta, ia ese Dirava ena paraoa boubouna be lau Lohiabada dekenai do ia henia lasi. Inai be noho hanaihanai taravatuna.’
18“Badina be tau ta mai ena tauanina dika ta be egu boubou do ia karaia lasi, iena matana ia kepulu, o bema iena aena ia dika, o bema iena udubaubauna ia makohia, o bema iena ima kwakikwakina o ae kwakikwakina be momo, 5 sibona lasi,
19o bema iena aena o imana ia makohia,
20o bema iena doruna ia gageva, o kwadogi herea tauna, o matana ta ia dika tauna, o iena kopina dekenai toto idia noho tauna, o iena abona idia dika tauna.
21“Arona ena natuna o tubuna tauna ta, bema iena tauanina be mai ena dika ta, ia ese lau kahirakahira do ia raka mai lasi, Lohiabada ena gabua ore bouboudia karaia totona. Iena tauanina be mai ena dika dainai, Dirava ena paraoa do ia henia lasi.
22Unai tau ese Dirava dekenai henia paraoa ia ania diba, helaga gauna, bona helaga herea gauna danu.
23To iena tauanina be mai ena dika ta dainai, ia ese Helaga Herea Gabuna ena koua dabua helagana kahirakahira, o boubou patana kahirakahira do ia raka mai lasi. Ia ese inai lauegu helaga gaudia do ia hamiroa lasi, badina lau Lohiabada ese unai gaudia lau hahelagaia vadaeni.”

Read LEVITIKO 21LEVITIKO 21
Compare LEVITIKO 21:14-23LEVITIKO 21:14-23