Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 20

LEVITIKO 20:5-17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
5lau sibona ese unai tau bona iena bese taudia do lau badu henia, bona idia, bona Moleka dekenai tomadiho taudia ibounai, be egu bese dekena amo do lau negea momokani.
6“Mase taudia edia lauma danu idia herevahereva taudia do umui tahua lasi, edia sisiba abia totona. Bema umui ta ese unai bamona ia karaia neganai, lau be ia dekenai do lau badu, bona egu bese dekena amo do lau negea momokani.
7Unai dainai umui ese sibona do umui hahelagaia, bona do umui helaga noho, badina lau be Lohiabada, emui Dirava.
8Lauegu taravatu do umui kamonai henia, badina lau be Lohiabada, bona lau ese umui lau hahelagaia noho.”
9Lohiabada ese inai taravatu ma ia gwauraia inai: “Tamana o sinana dekenai tau ta ese do ia hereva dika henia neganai, unai tau be do umui alaia mase. Iena mase be ia sibona ena kerere dainai.
10“Bema tau ta ese iena badibadina dekenai tauna ena adavana ia sihari henia neganai, unai tau bona hahine ruaosi be do umui alaia mase.
11Bema tau ta ese iena tamana ena adavana ta do ia sihari henia neganai, ia ese iena tamana ia hahemaraia vadaeni. Unai dainai unai tau bona hahine ruaosi be do idia alaia mase, bona edia mase be idia sibona edia kerere dainai.
12“Bema tau ta ese iena ravana hahine, iena natuna tau ena adavana, do ia sihari henia neganai, idia ruaosi be do umui alaia mase. Idia ese kara mirona momokani idia karaia vadaeni, bona idia edia mase be idia sibona edia kerere dainai.
13“Bema tau ta ese ma tau ta dekenai do ia sihari henia, tau bona hahine idia karaia bamona, unai be kara mirona momokani. Unai tau ruaosi be do umui hamasea, bona edia mase be idia sibona edia kerere dainai.
14“Bema tau ta ese hahine ta, bona unai hahine ena sinana danu ia adavaia nega tamona neganai, idia toiosi be do umui gabua mase. Badina unai be kara dika herea. Unai bamona kara umui emui huana dekena amo do umui hadokoa.
15“Bema tau ta ese ubua gauna ta ia sihari henia neganai, unai tau bona ubua gauna be do umui alaia mase.
16“Bema hahine ta ese ubua gauna ta danu idia hekure, do idia sihari totona, unai hahine bona ubua gauna be do umui alaia mase. Idia sibona edia kerere dainai do idia mase.
17“Bema tau ta ese iena taihuna ta, iena tamana ena natuna, o iena sinana ena natuna do ia abia, ia dekenai ia sihari henia neganai, unai be hemarai kara. Edia bese dekena amo ruaosi do umui lulua lao, badina unai tau ese iena taihuna ia hahemaraia vadaeni, bona unai dainai ia ese unai kerere ena davana do ia davaria.

Read LEVITIKO 20LEVITIKO 20
Compare LEVITIKO 20:5-17LEVITIKO 20:5-17