Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 20

LEVITIKO 20:20-27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
20“Bema tau ta ese iena tamana o sinana edia tadikaka edia adavana dekenai ia sihari henia, ia ese iena tamana maragi o iena vavana ia matauraia lasi unai. Bona unai dainai unai tau bona unai hahine ese edia kerere davana do idia abia, idia ruaosi ese natuna ta do idia abia lasi.
21Bema tau ta ese iena tadikaka ena adavana do ia sihari henia, unai be kara mirona, bona ia ese iena tadikakana ia hahemaraia vadaeni. Unai tau bona hahine ese natuna ta do idia abia lasi.”
22Lohiabada ese ma ia gwau, “Lauegu taravatu bona oda ibounai do umui kamonai henia, vadaeni umui dekenai do lau henia tano dekenai noho Kanana taudia ese umui do idia lulua lao lasi.
23Kanana dekenai idia noho taudia edia kara bamona do umui karaia lasi. Lau ese inai bese taudia umui emui vairana dekenai lau luludia noho, umui ese edia tano do umui raka vareai totona. Idia edia kerere bona edia kara lau ura lasi momokani.
24“To lau ese umui dekenai lau gwauhamata vadaeni, unai taudia edia tano be umui dekenai do lau henia, emui tano korikori. Inai tano be namo herea, rata bona hani dekenai ia honu tanona. Lau be Lohiabada, emui Dirava, bona lau ese bese idauidau edia huanai umui lau abia hidi vadaeni.
25Unai dainai umui ese mauri gaudia goevadia bona mirodia edia idau do umui laloa namonamo. Mauri gaudia mirodia bona manu mirodia do umui ania lasi. Lau ese lau gwauraidia miro vadaeni. Bema idia umui ania neganai, umui danu be miro.
26“Do umui helaga, bona lau sibona egu bese taudia do umui lao. Badina be, lau be Lohiabada, bona lau be helaga. Lau ese bese idauidau edia huanai dekena amo umui lau abia hidi vadaeni, egu bese korikori do umui lao totona.
27“Bema tau ta o hahine ta ese mase taudia edia lauma dekenai ia hereva henia, umui ese ia do umui alaia mase. Nadi dekenai do umui hodoa mase, bona iena mase be ia sibona ena kerere.”

Read LEVITIKO 20LEVITIKO 20
Compare LEVITIKO 20:20-27LEVITIKO 20:20-27