Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 20

LEVITIKO 20:2-8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
2“Israela taudia ma do oi hamaoroa, inai bamona: Bema Israela tauna ta o Israela taudia edia huanai idau bese tauna ta ese iena natuna, be Moleka dirava dekenai do ia henia, gabua ore boubouna totona, unai tau be momokani do ia mase. Hanua taudia ese nadi dekena amo ia do idia hodoa mase.
3Lau danu ese unai tau do lau badu henia, bona egu bese dekena amo do lau negea momokani. Badina be iena natuna be Moleka dekenai ia henia, bona unai kara dekena amo ia ese lauegu Palai Dubu ia hamiroa, bona egu ladana helagana ia hahemaraia vadaeni.
4“To bema hanua taudia ese inai Moleka dekenai iena natuna ia henia tauna idia bogahisihisi henia, nadi dekenai idia hamasea lasi neganai,
5lau sibona ese unai tau bona iena bese taudia do lau badu henia, bona idia, bona Moleka dekenai tomadiho taudia ibounai, be egu bese dekena amo do lau negea momokani.
6“Mase taudia edia lauma danu idia herevahereva taudia do umui tahua lasi, edia sisiba abia totona. Bema umui ta ese unai bamona ia karaia neganai, lau be ia dekenai do lau badu, bona egu bese dekena amo do lau negea momokani.
7Unai dainai umui ese sibona do umui hahelagaia, bona do umui helaga noho, badina lau be Lohiabada, emui Dirava.
8Lauegu taravatu do umui kamonai henia, badina lau be Lohiabada, bona lau ese umui lau hahelagaia noho.”

Read LEVITIKO 20LEVITIKO 20
Compare LEVITIKO 20:2-8LEVITIKO 20:2-8