Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 20

LEVITIKO 20:15-23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
15“Bema tau ta ese ubua gauna ta ia sihari henia neganai, unai tau bona ubua gauna be do umui alaia mase.
16“Bema hahine ta ese ubua gauna ta danu idia hekure, do idia sihari totona, unai hahine bona ubua gauna be do umui alaia mase. Idia sibona edia kerere dainai do idia mase.
17“Bema tau ta ese iena taihuna ta, iena tamana ena natuna, o iena sinana ena natuna do ia abia, ia dekenai ia sihari henia neganai, unai be hemarai kara. Edia bese dekena amo ruaosi do umui lulua lao, badina unai tau ese iena taihuna ia hahemaraia vadaeni, bona unai dainai ia ese unai kerere ena davana do ia davaria.
18“Bema tau ta ese hahine ta hua rara gorere ia davaria neganai unai hahine do ia sihari henia, idia ruaosi be egu bese dekena amo do umui negea siri. Badina be idia ese kara mirodia hagoevaia totona taravatu idia utua vadaeni.
19“Bema tau ta ese iena tamana ena taihuna dekenai o iena sinana ena tadikaka hahine dekenai ia sihari henia, idia ruaosi be varavara korikori dainai, edia kerere davana do idia davaria.
20“Bema tau ta ese iena tamana o sinana edia tadikaka edia adavana dekenai ia sihari henia, ia ese iena tamana maragi o iena vavana ia matauraia lasi unai. Bona unai dainai unai tau bona unai hahine ese edia kerere davana do idia abia, idia ruaosi ese natuna ta do idia abia lasi.
21Bema tau ta ese iena tadikaka ena adavana do ia sihari henia, unai be kara mirona, bona ia ese iena tadikakana ia hahemaraia vadaeni. Unai tau bona hahine ese natuna ta do idia abia lasi.”
22Lohiabada ese ma ia gwau, “Lauegu taravatu bona oda ibounai do umui kamonai henia, vadaeni umui dekenai do lau henia tano dekenai noho Kanana taudia ese umui do idia lulua lao lasi.
23Kanana dekenai idia noho taudia edia kara bamona do umui karaia lasi. Lau ese inai bese taudia umui emui vairana dekenai lau luludia noho, umui ese edia tano do umui raka vareai totona. Idia edia kerere bona edia kara lau ura lasi momokani.

Read LEVITIKO 20LEVITIKO 20
Compare LEVITIKO 20:15-23LEVITIKO 20:15-23