Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 19

LEVITIKO 19:20-36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
20“Sedira tau ta ia gwauhamata iena hesiai kekeni ta be tau ta dekenai do ia hoia lao, to unai tau ese kekeni ruhaia davana ia henia lasi. Unai neganai bema kekeni ena biaguna bona unai kekeni idia sihari neganai, edia kerere davana be mase lasi, badina unai kekeni be do idia ruhaia lasi dainai. To kota ese edia kerere do ia tahua.
21Unai kerere tauna ese iena kara dika ena boubou do ia mailaia, bona Palai Dubu ena iduara dekenai Lohiabada dekenai do ia henia. Iena boubou gauna be mamoe tau tamona.
22Unai neganai hahelagaia tauna ese unai tau ena kara dika boubouna do ia abia, Lohiabada ena vairanai. Bona unai boubou gauna dekena amo unai kerere tauna ena kara dika davana be hahelagaia tauna ese do ia karaia. Vadaeni unai neganai Dirava ese unai tau ena kerere do ia gwauatao.
23“Kanana tano dekenai do umui ginidae neganai, bona emui au huahua idauidau unuseni do umui hadoa neganai, unai au ena anina do umui gwauraia helaga lagani toi lalonai. Unai lagani toi lalonai unai au huahua do umui ania lasi.
24Lagani namba 4 dekenai unai huahua be do umui hahelagaia, bona lau Lohiabada dekenai, boubou bamona do umui henia. Inai kara dekenai, umui ese emui tanikiu lau Lohiabada dekenai do umui hedinaraia.
25To lagani namba 5 dekenai unai au huahua do umui ania diba. Bema lauegu hereva umui badinaia neganai, emui au huahua edia anina do idia momo herea. Kamonai! Lau inai Lohiabada, emui Dirava.
26“Vamu mai rarana danu do umui ania lasi. Meamea karadia idauidau ibounai do umui karaia lasi.
27Umui emui kwarana edia huina be emui taiana kahirakahira do umui utua lasi. Bona emui auki huina do umui utua lasi.
28Mase taudia dainai emui kopina do umui ivaia lasi, bona emui kopina dekenai revareva do umui atoa lasi. Lau Lohiabada inai.
29“Umui ese emui natuna kekeni do umui hahemaraia lasi, ariara hahinena do umui halaoa lasi. Bema inai bamona umui karaia neganai, umui ese lau do umui rakatania, idau dirava dekenai do umui lao. Bona emui tano ibounai be lebulebu bona kara mirodia dekena amo do ia moru.
30Lauegu Sabati Dinadia do umui badinaia, bona lau dekenai idia tomadiho gabuna do umui matauraia. Lau inai Lohiabada.
31“Mase taudia edia lauma danu idia herevahereva taudia do umui tahua lasi, edia sisiba abia totona. Bema unai bamona umui karaia, umui be miro lauegu vairana dekenai. Lau inai Lohiabada, emui Dirava.
32“Tau buruka edia vairanai do umui toreisi, bona buruka taudia ibounai do umui matauraia. Umui emui Dirava garina do umui gari. Lau inai Lohiabada.
33“Umui huanai idia noho idau taudia do umui dagedage henia lasi.
34Idau taudia be emui bese korikori hegeregerena umui emui huanai do idia noho. Do umui lalokau henidia, umui sibona umui lalokau henia hegeregerena. Do umui laloaboio lasi, umui danu be Aigupito tano dekenai idau taudia bamona umui noho guna. Lau inai Lohiabada, emui Dirava.
35“Tau ta danu umui hoihoi neganai, hoihoi gaudia edia metau, edia lata bona edia momo do umui duahia karaia mai maoromaoro danu. Do umui koikoi lasi.
36Emui sikele bona edia metau gaudia bona emui hahetoho gauna be do idia maoromaoro momokani. Lau inai Lohiabada, emui Dirava, bona Aigupito tano dekena amo umui lau hakaua mai.

Read LEVITIKO 19LEVITIKO 19
Compare LEVITIKO 19:20-36LEVITIKO 19:20-36