Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 19

LEVITIKO 19:2-14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
2“Israela taudia ibounai do oi hamaoroa, do oi gwau: Do umui helaga, badina be lau Lohiabada, emui Dirava, lau be helaga vadaeni.
3Umui ibounai emui sinana bona emui tamana do umui matauraia. Bona lauegu Sabati Dinadia do umui badinaia. Lau inai Lohiabada, umui emui Dirava.
4“Dirava koikoidia do umui tomadiho henia lasi, bona dirava edia laulaudia auri dekena amo do umui karaia lasi. Lau inai Lohiabada, umui emui Dirava.
5“Maino karaia bouboudia Lohiabada dekenai umui henidia neganai, kara ibounai taravatu hegeregerena do umui karaia, vadaeni unai boubou do lau abia dae.
6Boubou gauna ena vamuna be umui alaia dinana o dina iharuana dekenai do umui ania. Dina ihatoina dekenai umui ania lasi gaudia be lahi dekenai do umui gabua ore.
7Bema dina ihatoina dekenai umui ania, unai be kara mirona, bona Lohiabada ese emui boubou karana do ia abia dae lasi.
8Tau ta ia ania neganai do ia kerere, badina ia ese Lohiabada ena gau helagana ia hamiroa vadaeni. Unai dainai unai tau be iena bese dekena amo do umui atoa siri.
9“Umui emui uma ena anina umui utua neganai, do umui utua lao lasi ela bona uma ena hetoa korikori dekenai. Bona tano dekenai idia moru kava uma anina gaudia do umui gogoa lasi.
10Umui emui vain ena anina danu do umui gogoa ore momokani lasi. Kaia ia misi gaudia, bona tano dekenai idia moru gaudia do umui gogoa lasi. Umui rakatania, badina idia be ogogami taudia, bona idau bese taudia edia. Lau inai Lohiabada, emui Dirava.
11“Gau ta do umui henaoa lasi. Do umui koikoi karaia lasi. Do umui hereva koikoi lasi.
12Lauegu ladana dainai do umui gwauhamata koikoi lasi, badina inai kara ese lauegu ladana ia hahemaraia. Lau inai Lohiabada, emui Dirava.
13“Tau ta do umui dagedage henia lasi, bona iena gau ta do umui henaoa lasi. Umui dekenai ia gaukara tauna ena gaukara davana do umui dogoatao lasi ela bona dabai.
14Taia kudima tauna ta do umui hereva dika henia lasi. Bona matakepulu tauna ta ena dala dekenai gau ta do umui atoa lasi, do ia moru totona. Emui Dirava garina do umui gari. Lau inai Lohiabada, emui Dirava.

Read LEVITIKO 19LEVITIKO 19
Compare LEVITIKO 19:2-14LEVITIKO 19:2-14