Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 18

LEVITIKO 18:21-29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
21Oiemu natuna ta dirava ta ena ladana Moleka dekenai do oi henia lasi, idia gabua boubou gauna totona. Unai bamona kara ese lau Dirava, Lohiabada, egu ladana ia hadikaia.
22“Umui emui tau ta ese ma tau ta do ia sihari henia lasi, tau bona hahine idia karaia bamona. Inai bamona kara be dika momokani, bona inai kara dekenai, lau Dirava lau badu momokani.
23Ubua gauna ta dekenai do umui sihari henia lasi. Hahine danu be unai bamona do ia karaia lasi. Unai kara be dika momokani.
24“Inai miro karadia ibounai be do umui karaia lasi, badina be umui emui vairana dekenai do lau lulua besedia be unai kara ibounai idia karaia dainai idia miro.
25Idia edia kara ese edia tano idia hamiroa. Unai dainai dika davana be unai tano dekenai lau henia noho. Vadaeni unai tano ese, ia dekenai noho taudia ia luludia, bona idia rakatania noho.
26To umui ese lauegu taravatu bona lauegu oda do umui badinaia, bona unai kara mirodia do umui karaia lasi, umui Israela taudia, bona umui emui huanai idia noho idau taudia danu.
27Badina be inai tano dekenai idia noho guna taudia ese unai miro karadia idia karaia, ia mai bona tano ia miro vadaeni.
28Bema umui ese unai tano unai bamona do umui hamiroa neganai, unai tano ese umui danu do ia lulua, guna idia noho taudia ia lulua bamona.
29Badina umui diba, unai bamona miro karadia ta, bema umui ta ese ia karaia neganai, ia be do umui gwauraia ia be Dirava ena bese tauna lasi.

Read LEVITIKO 18LEVITIKO 18
Compare LEVITIKO 18:21-29LEVITIKO 18:21-29