Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 9:7-23 in Aguacateco

Help us?

Levítico 9:7-23 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

7 Ncha'tz ben tlol Moiséstz tetz Aarón: “Ẍkans quen awib te yi altar nin nque'n tan pate'n atx'ixwatz. Jakaj cuybil apaj, nin jakaj cuybil chipaj cyakil yi e' kawunakil, yi e' xonl Israel. Ncha'tz ak'e'n yi oy wi altar yi ja ul cyak'un yi e' wunak tetz Ryos. Ncha'tz jakaj cuybil chipaj, na ya'stzun yi ntal i', yi tajwe'n tan ibnol tane'n.”
8 Bene'n tzun Aaróntz swutz yi altar, tan tocse'n jak' kul yi tal ne'ẍ tor tetz xtx'ixwatz tan yi tetz til.
9 Ma yi e' cy'ajl, e' tzun icy'anin yi ẍch'el yi xtx'ixwatz. Ma Aarón nin cu' mu'ul yi wi k'abtz tul yi chich', nin oc suk'ultz te'jak yi e'chk tuc' yi at te altar, ma yi sowril yi chich' cho'n tzun bene'n kojoltz txe' cu'n yi altar.
10 Nin octz tan pate'n yi ẍepu' tu yi xtxicunil yi at le c'u'l, tuml yi ẍepu'il yi xtx'otx' yi xtx'ixwatza'tz. Ya'stzun tulejtz, na ya'tz tal Jehová Ryos tetz Moisés.
11 Poro yi ẍchi'bel tu yi stz'uml, cho'n tzun toque'n pate'ntz joylaj len yi ama'l kale najlche't.
12 Ncha'tz cu' biyol Aarón yi xtx'ixwatz i' yi na pat-xij tircu'n wankil, nintzun ben quik'ol yi e' cy'ajl yi ẍch'el yi xtx'ixwatza'tz tetz, nin cho'n bene'n kojol i' xlajak yi altar.
13 Te yi nsken wi't bnix yi xtxolbile'j nintzun opon ticy'le'n swutz Aarón, yi wi' yi tx'ixwatz tu yi ẍchi'bel yi kuxij cu'n tane'n, nintzun octz tan pate'n wi altar.
14 Nintzun octz tan xtx'ajle'n tircu'n yi at le c'u'l yi xtx'ixwatz, tu yi cux, kalena's tzun pat-xe'ntz, tuml yi e'chk piẍa'l yi nsken wi't je' nuc'ij wi altar.
15 Yi baje'n yi xtxolbile'j, nin tzun octz tan toye'n yi cyoy yi tanum. Nin xcon jun mam chiw ta'n, tetz chitx'ixwatz, nin oc jak' kultz ta'n, nin octz tan pate'n swutz Ryos, bantz jale'n cuybil chipaj, chi ntulej yi tetz xtx'ixwatz.
16 Nintzun octz tan toye'n yi tx'ixwatz, quib yi ca'wl yi at cyen.
17 Ncha'tz tak' i' jun oy yi ixi'n triw yi che'ja'nt, nintzun je tcy'al mu'ẍtz te'j, nintzun oc k'a'kltz ta'n wi altar, chi mban yi jun tx'ixwatz yi mpat-xij jalchan.
18 Oc jak' kul yi mam tor ta'n tu yi cneru', tetz jun oy tetz tzatzin paz, tetz cyakil yi e' tanum. Ma yi e' cy'ajl Aarón, e' oponsan yi ẍch'el yi tx'ixwatza'tz tk'ab i', nin tzun ben kojol Aaróntz tibaj nin xlajak yi altar.
19 Nin je tk'ol Aarón yi ẍepu'il yi tor, tu yi ẍepu'il yi cneru', tu tircu'n yi je', tu ẍepu'il yi lasu', yi xtxicun yi at le c'u'l, nin yi ẍepu'il yi xtx'otx',
20 nin je tk'ol yi ẍepu'a'tz tuml yi wutz c'u'l wi yi altar. Nintzun oc k'a'kltz ta'n.
21 Ej, nin oc Aarón tan suke'n nin yi wutz c'u'l yi tx'ixwatz, tu yi cux yi sbal tetz Ryos. Ya'stzun bantz na i'tz jun oy yi je' suki'n swutz Ryos, na ya'stzun ca'wl yi tal Moisés tan bnixe'n.
22 Yi bnixe'n cyakil yi e'chk xtxolbila'tz tan Aarón nintzun je tk'ol k'abtz squibaj yi e' wunak tan tak'le'n chibanl, nin eltzajtz te yi altar.
23 Nin e' oc Moiséstz, tu Aarón le yi mantial tetz molbil ibaj. Ma yi cyele'n tzaj nintzun cyak' chibanl squibaj cyakil yi e' wunak. Lajluchaxe'n tzun yi pak'puchal Kataj Ryos ẍchiwutz tircu'n e'.