Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 9:23-24 in Aguacateco

Help us?

Levítico 9:23-24 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

23 Nin e' oc Moiséstz, tu Aarón le yi mantial tetz molbil ibaj. Ma yi cyele'n tzaj nintzun cyak' chibanl squibaj cyakil yi e' wunak. Lajluchaxe'n tzun yi pak'puchal Kataj Ryos ẍchiwutz tircu'n e'.
24 Na nin cu'ul tinc'uj jun chin k'ak'tz tan stz'e'se'n cu'n yi tx'ixwatz, tu yi e'chk ẍepu' yi list tan pate'n wi altar. Ma yi quilol yi xtxolbile'j, tircunin tzun e' wunak e' ẍch'intz, nin e' cu' jokloktz wuxtx'otx'.