Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 9:14-21 in Aguacateco

Help us?

Levítico 9:14-21 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

14 Nintzun octz tan xtx'ajle'n tircu'n yi at le c'u'l yi xtx'ixwatz, tu yi cux, kalena's tzun pat-xe'ntz, tuml yi e'chk piẍa'l yi nsken wi't je' nuc'ij wi altar.
15 Yi baje'n yi xtxolbile'j, nin tzun octz tan toye'n yi cyoy yi tanum. Nin xcon jun mam chiw ta'n, tetz chitx'ixwatz, nin oc jak' kultz ta'n, nin octz tan pate'n swutz Ryos, bantz jale'n cuybil chipaj, chi ntulej yi tetz xtx'ixwatz.
16 Nintzun octz tan toye'n yi tx'ixwatz, quib yi ca'wl yi at cyen.
17 Ncha'tz tak' i' jun oy yi ixi'n triw yi che'ja'nt, nintzun je tcy'al mu'ẍtz te'j, nintzun oc k'a'kltz ta'n wi altar, chi mban yi jun tx'ixwatz yi mpat-xij jalchan.
18 Oc jak' kul yi mam tor ta'n tu yi cneru', tetz jun oy tetz tzatzin paz, tetz cyakil yi e' tanum. Ma yi e' cy'ajl Aarón, e' oponsan yi ẍch'el yi tx'ixwatza'tz tk'ab i', nin tzun ben kojol Aaróntz tibaj nin xlajak yi altar.
19 Nin je tk'ol Aarón yi ẍepu'il yi tor, tu yi ẍepu'il yi cneru', tu tircu'n yi je', tu ẍepu'il yi lasu', yi xtxicun yi at le c'u'l, nin yi ẍepu'il yi xtx'otx',
20 nin je tk'ol yi ẍepu'a'tz tuml yi wutz c'u'l wi yi altar. Nintzun oc k'a'kltz ta'n.
21 Ej, nin oc Aarón tan suke'n nin yi wutz c'u'l yi tx'ixwatz, tu yi cux yi sbal tetz Ryos. Ya'stzun bantz na i'tz jun oy yi je' suki'n swutz Ryos, na ya'stzun ca'wl yi tal Moisés tan bnixe'n.