Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Levítico - Levítico 9

Levítico 9:13-14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
13Te yi nsken wi't bnix yi xtxolbile'j nintzun opon ticy'le'n swutz Aarón, yi wi' yi tx'ixwatz tu yi ẍchi'bel yi kuxij cu'n tane'n, nintzun octz tan pate'n wi altar.
14Nintzun octz tan xtx'ajle'n tircu'n yi at le c'u'l yi xtx'ixwatz, tu yi cux, kalena's tzun pat-xe'ntz, tuml yi e'chk piẍa'l yi nsken wi't je' nuc'ij wi altar.

Read Levítico 9Levítico 9
Compare Levítico 9:13-14Levítico 9:13-14