Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Levítico - Levítico 9

Levítico 9:1-15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Itzun bantz te yi nsken wi't cho'c cyen Aarón tetz pale', nin yi nsken icy' wajxakix k'ej, nintzun ben mantar Moisés tan chichakle'n, scyuch' yi e' wi' banl wi' tetz yi chitanum Israel.
2Itzun taltz tetz Aarón: “Biy cu'n jun ne'ẍ tor, tan jale'n cuybil ipaj, nin jun mam cne'r yi qui'c mu'ẍ tal yana'sil, tan pat-xe'n swutz Ryos.
3Ma yi e' mas wunak, al nin scyetz tan cwe'n chibiyol jun chiw tetz chitx'ixwatz, bantz jale'n cuybil chipaj tan yi e'chk quil, nin jun ne'ẍ tor, tu jun tal ne'ẍ cne'r yi junixe't yob cya'n, yi qui'c mu'ẍ tal chiyana'sil tetz jun tx'ixwatz yi patu'n cu'n sbne'.
4Ncha'tz ba'n lcu' biyij jun mam tor tu jun mam cne'r tetz jun oy tetz tzatzin paz, nin ya'stzun yi tzitoye' tetz Ryos. Ncha'tz ba'n tzitoy e'chk ixi'n triw yi che'ja'nt nin yi yujijt tu aceitil oliw, na ninin jalu' ẍchaje' tib Kataj Ryos tziwutz.”
5Inin tzun cyulejtz, chi yi tal Moisés scyetz, nin ben quicy'al yi e'chk oy swutz yi mantial tetz molbil ibaj. Cyakil cunin tzun e' nim juy saj chimolol quibtz swutz Kataj Ryos tan c'u'laje'n i'.
6Bene'n tzun tlol Moiséstz scyetz: “Ryos ncawun tzitetz tan itule'n tzone'j, bantz itilol yi tetz k'ej tu yi tetz pak'puchal.”
7Ncha'tz ben tlol Moiséstz tetz Aarón: “Ẍkans quen awib te yi altar nin nque'n tan pate'n atx'ixwatz. Jakaj cuybil apaj, nin jakaj cuybil chipaj cyakil yi e' kawunakil, yi e' xonl Israel. Ncha'tz ak'e'n yi oy wi altar yi ja ul cyak'un yi e' wunak tetz Ryos. Ncha'tz jakaj cuybil chipaj, na ya'stzun yi ntal i', yi tajwe'n tan ibnol tane'n.”
8Bene'n tzun Aaróntz swutz yi altar, tan tocse'n jak' kul yi tal ne'ẍ tor tetz xtx'ixwatz tan yi tetz til.
9Ma yi e' cy'ajl, e' tzun icy'anin yi ẍch'el yi xtx'ixwatz. Ma Aarón nin cu' mu'ul yi wi k'abtz tul yi chich', nin oc suk'ultz te'jak yi e'chk tuc' yi at te altar, ma yi sowril yi chich' cho'n tzun bene'n kojoltz txe' cu'n yi altar.
10Nin octz tan pate'n yi ẍepu' tu yi xtxicunil yi at le c'u'l, tuml yi ẍepu'il yi xtx'otx' yi xtx'ixwatza'tz. Ya'stzun tulejtz, na ya'tz tal Jehová Ryos tetz Moisés.
11Poro yi ẍchi'bel tu yi stz'uml, cho'n tzun toque'n pate'ntz joylaj len yi ama'l kale najlche't.
12Ncha'tz cu' biyol Aarón yi xtx'ixwatz i' yi na pat-xij tircu'n wankil, nintzun ben quik'ol yi e' cy'ajl yi ẍch'el yi xtx'ixwatza'tz tetz, nin cho'n bene'n kojol i' xlajak yi altar.
13Te yi nsken wi't bnix yi xtxolbile'j nintzun opon ticy'le'n swutz Aarón, yi wi' yi tx'ixwatz tu yi ẍchi'bel yi kuxij cu'n tane'n, nintzun octz tan pate'n wi altar.
14Nintzun octz tan xtx'ajle'n tircu'n yi at le c'u'l yi xtx'ixwatz, tu yi cux, kalena's tzun pat-xe'ntz, tuml yi e'chk piẍa'l yi nsken wi't je' nuc'ij wi altar.
15Yi baje'n yi xtxolbile'j, nin tzun octz tan toye'n yi cyoy yi tanum. Nin xcon jun mam chiw ta'n, tetz chitx'ixwatz, nin oc jak' kultz ta'n, nin octz tan pate'n swutz Ryos, bantz jale'n cuybil chipaj, chi ntulej yi tetz xtx'ixwatz.

Read Levítico 9Levítico 9
Compare Levítico 9:1-15Levítico 9:1-15