Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 8:25 in Aguacateco

Help us?

Levítico 8:25 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

25 Ej nintzun je tcy'al Moisés yi ẍepu', tu yi je', nin tircu'n yi ẍepu' yi at te'jak yi lasu', tu yi ẍepu' yi at te'j xtx'otx', tu cabil yi xtxicun, tu yi cux yi at le sbal.