Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 8:20 in Aguacateco

Help us?

Levítico 8:20 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

20 Nin cu' kuxul yi cneru'a'tz, piẍu'n cu'n tulejtz, nin octz tan pate'n yi wi' tu cyakil yi wankil yi piẍu'nt tu tircu'n yi ẍepu'il.