Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 8:2-9 in Aguacateco

Help us?

Levítico 8:2-9 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

2 “Cy'ajwe' tzaj Aarón scyuch' yi e' cy'ajl, swutz yi puertil yi pe'mil yi at solte'j yi mantial tetz molbil ibaj, nin cy'aj nin yi be'chok yi ntin na xcon cyak'un yi e' pale', tu mu'ẍ aceit yi xconk tan chixanse'n. Ncha'tz cy'aj tzaj jun tal ne'ẍ wacẍ yi xconk tetz chitx'ixwatz tan paj yi il c'ol. Ncha'tz cob cneru' tu jun mi't pam yi qui'c xtx'amil.
3 Ej nin molwe' nin cyakil nim juy swutz yi mantial tetz molbil ibaj.”
4 Ej i nin tzun tulej Moiséstz quib yi a'lchij tetz, na cyakil yi e' wunak e' mol quib swutz yi mantial tetz molbil ibaj.
5 Itzun ben tlol Moiséstz scyetz: “Je yi e'chk xtxolbile'j yi ja tal Kataj Ryos, yi tajwe'n tan kabnol tane'n.”
6 Bene'n tzun tlol Moisés tetz Aarón scyuch' yi e' nitxajil, tan saje'n chiẍkansal quib swutz i', tan xtxajle'n chiwankil.
7 Ma yi wi't chitx'ajone'n, nintzun oc tk'ol Moisés yi be'chok yi chukpi'n nin tu' te'j Aarón, nin je' ẍinul yi xe c'u'ltz tan jun c'albil, nin oc tk'ol yi xbu'k yi txowi'n quen tu', te'j Aarón. Ncha'tz oc tk'ol yi be'ch tetz yi na bi'aj efod wutz c'u'l Aarón, nin cu' c'alol yi e'chk ju' yi efoda'tz.
8 Nin tibaj yi jun efoda'tz oc tk'ol yi junt tal xbu'k yi na bi'aj pectoral, nin tc'u'l yi jun xbu'ka'tz ba'n tz'oc cob tal ne'ẍ c'ub yi na bi'aj Urim tu Tumim.
9 Nin tzun je nuc'ul jun xbu'k te'j wi', nin swutz yi xbu'ka'tz oc tk'ol jun tal placa yi oro cu'n, nin yi na ẍchaj yi Aarón i' jun wi'tz pale'. I nintzun tulej Moisésa'tz quib yi xtxolbil yi a'lchij tetz tan Kataj Ryos.