Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 8:15 in Aguacateco

Help us?

Levítico 8:15 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

15 Kalena's tzun toque'n jak' kultz tan Moisés, nin ben mu'ul yi wik'abtz tul yi chich', nin oc suk'ultz te'jak e'chk tuq'uil yi altar, tan xanse'n, ma yi sowril yi chich' nin tzun ben kojoltz xe' cu'n yi altar. Ya'stzun bantz tan xanse'n yi altar, tan jale'n cuybil chipaj tan e'chk quil.