Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 7:8-10 in Aguacateco

Help us?

Levítico 7:8-10 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

8 Ncha'tz yi pale' yi tz'ocopon tan biyle'n yi tawun junt, yi ja toy tan pat-xe'n, tetz yi pale'a'tz sbne' yi stz'uml yi jun tx'ixwatza'tz.
9 Ncha'tz cyakil yi e'chk oy yi ixi'n triw cu'n, na ja oc tetz jarin, nin ja oc sk'ajse'n tul ẍchujil pam, nin tircu'n yi na bnix tul e'chk ẍwok' tu apast, tetz yi pale' sbne', na i' na tzan tan toye'n yi oya'tz.
10 Nin ite'n nin sbne' cyakil yi e'chk oya'tz yi ixi'n triw cu'n yi che'ja'nt, tuml yi e'chk oy yi na oc co'se'n tu aceitil oliw, nin tu yi e'chk oy yi skejenle'n, cyetz cyakil yi e' nitxajil Aarón sbne', nin nicy' nin tu' na chibaj ben.