Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 7:7-31 in Aguacateco

Help us?

Levítico 7:7-31 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

7 ”Ej nin yi jun jilwutz tx'ixwatz yi na xcon tan ẍchojle'n yi ca'wl yi mpajlij, ni'cu'n tu yi tx'ixwatz yi na xcon tan xtx'ajle'n til jun, yi e'chk ca'wla'tz ni'cu'n tetz cabil xtxolbil. Ej nin yi oya'tz i'tz tetz yi pale' yi na oc tan banle'n yi jun munla'tz.
8 Ncha'tz yi pale' yi tz'ocopon tan biyle'n yi tawun junt, yi ja toy tan pat-xe'n, tetz yi pale'a'tz sbne' yi stz'uml yi jun tx'ixwatza'tz.
9 Ncha'tz cyakil yi e'chk oy yi ixi'n triw cu'n, na ja oc tetz jarin, nin ja oc sk'ajse'n tul ẍchujil pam, nin tircu'n yi na bnix tul e'chk ẍwok' tu apast, tetz yi pale' sbne', na i' na tzan tan toye'n yi oya'tz.
10 Nin ite'n nin sbne' cyakil yi e'chk oya'tz yi ixi'n triw cu'n yi che'ja'nt, tuml yi e'chk oy yi na oc co'se'n tu aceitil oliw, nin tu yi e'chk oy yi skejenle'n, cyetz cyakil yi e' nitxajil Aarón sbne', nin nicy' nin tu' na chibaj ben.
11 ”Ma jalu', je xtxolbile'j yi ẍe'n tzitulej, ko at jun yil tak' jun oy yi na ẍchaj yi ja jal tzatzin paz ẍchixo'l tu Ryos:
12 Yi ko i'tz tan tyoẍi'n tetz Ryos yi oy, tajwe'n yil toy e'chk pam yi qui'c xtx'amil. Ba'n tak' e'chk pam yi co'si'nt tu aceit, nka ba'n tak' e'ch ẍec yi qui'c xtx'amil, nin yi ch'uli'n aceit tibaj. Ncha'tz ba'n ltoy junt jilwutz pam, yi na bnix te balaj jarin, yi co'si'n tu aceit.
13 Ej nin tuml yi jun oya'tz tetz tzatzin paz, tajwe'n yi xomij pam yi at xtx'amil.
14 Te tircu'n e'chk oya'tz tz'elpon ticy'le'n mu'ẍ te'jak, tan toye'n swutz Kataj. Poro tetz yi pale' sbne', na i' na tzan tan kojle'n yi ẍch'el yi oy yi na ẍchaj yi ja wi't jal tzatzin paz, xe' cu'n yi altar.
15 ”Yi tx'ixwatz yi na oylij tan tyoẍi'n tetz Ryos, nin tetz tzatzin paz, tajwe'n yil baj te ite'n nin k'eja'tz yi na oylij. Qui'c rmeril tan cyaje'n cyen colij jun tal piẍ tetz junt k'ej.
16 Ma jalu' yi awun yi na tzan toye'n swetz, ko i'tz tan tele'n cu'n te jun yol yi suknak swetz, nka na tzan tan toye'n tan tu' yi at tzatzin te talma', ba'n baj yi jun oya'tz te ite'n nin k'eja'tz, poro ko at sowril, ba'n lcyaj colij, nin ba'n lbaj cya'n le junt eklok.
17 Ma yi ko atit nin sowril yi jun oya'tz le toxi'n k'ej, chin tajwe'n cunin yil patij tircu'n.
18 Nin kol bajsij sowril yi oya'tz na ẍchaj yi at tzatzin paz skaxo'l, le toxi'n k'ej, qui tzun chintzatzin te yi jun aj oyinla'tz, nin quil jal k'ej tzinwutz. Ncha'tz yi oy, ni'cu'n yi jak oc il c'ol te'j, nin yi e' yil bajsan yi chi'baja'tz, sjalok quil te'j.
19 ”Kol nojquen lac'p alchok takle'n yi xan, yi cy'a'n il c'ol ta'n, te yi chibaj, tz'ocopon tzun lac'p yi ilc'ola'tz te yi chibaj, nin qui'c cuj tan baje'n. Tajwe'n tzun yil tz'oc pate'n tircu'n. Ma ko qui'c jun e'chk takle'n yil nojquen te yi xan qui'c tzun il c'ol te yi chi'baja'tz, ba'n tzun lbajtz tan alchok wunak yi xansa'nt.
20 ”Poro kol baj tan alchok yi qui xansa'nt, tajwe'n yil tz'el laju'n tzixo'l wok, na ja oya'tz ja wi't oylij swetz, nin wi'nin xanil.
21 ”Ncha'tz alchok scyetz yil maque'n jun takle'n yi chin juntlen nin, chi tane'n e'chk takle'n yi na el twankil jun wunak, nka yi na el twankil jun txuc, nka alchok takle'n yi chin xa'bil nin, yi at il c'ol te'j tane'n, ej nin ko tz'ocopontz tan bajse'n yi chi'baj tetz tzatzin paz, yi wi'nin xanil, yi na oylij swetz, tajwe'n tan tele'n laju'n tzixo'l wok,” stzun Ryos ban tzajtz tetz Moisés.
22 Itzun bantz nintzun jilon tzaj Ryos junt tir tetz Moisés, itzun taltz:
23 “Txolnin scyetz yi e' axonl Israel yi e'chk xtxolbile'j: Qui'c rmeril tan baje'n mu'ẍ tal ẍepu'il mam tor, nka ẍepu'il ne'ẍ cne'r, nka yi ẍepu'il jun mam chiw ita'n.
24 Ma yi ẍepu'il jun awun yi ẍchuc nquim, nka yi ja quim tan jun smaron txuc, ba'n xcon te alchok takle'n, poro qui'c cuj tan je'n ibajsal.
25 ”Alchok scyetz yil bajse'n yi ẍepu'il jun awun yi na oylij swetz chi inwa' tane'n, tajwe'n tan tele'n laju'n tzixo'l wok.
26 ”Alchok ama'lil kalel cxa't cu'nt, qui'c cuj tan baje'n mu'ẍ chiẍch'el yi e' txuc ita'n,
27 nin ko at jun yil bajse'n alchok jilwutz chich', tajwe'n cu'n tan tele'n laju'n tzixo'l.”
28 Itzun bantz nintzun jilon tzaj junt tir Kataj Ryos tetz Moisés, itzun taltz:
29 “Alaj scyetz yi e' axonl, yi alchok scyetz yil toy jun oy tetz tzatzin paz, tajwe'n tz'opon mu'ẍ te yi oya'tz tzinwutz.
30 Nin tajwe'n yi i' te'n nin tz'icy'an nin yi mu'ẍ te yi oya'tz yi spat-xok tzinwutz. Mben tzun tcy'al yi ẍepu'il tu tircu'n yi wutz c'u'l, yi tz'ocopon yi pale' tan suke'n nin tcya'j tetz jun balaj oy tzinwutz.
31 Ej nin yi pale' tz'ocopon tan pate'n yi ẍepu' wi altar, ma yi wutz c'u'l, i'tz tetz wa' Aarón scyuch' yi e' tetz xonl.