Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 7:31-33 in Aguacateco

Help us?

Levítico 7:31-33 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

31 Ej nin yi pale' tz'ocopon tan pate'n yi ẍepu' wi altar, ma yi wutz c'u'l, i'tz tetz wa' Aarón scyuch' yi e' tetz xonl.
32 Ncha'tz tzitk'e' yi jalaj cux yi sbal yi oya'tz tetz ẍchib yi pale'.
33 Na i' mmo'c tan pate'n yi ẍepu'il tu yi ẍch'el yi jun oya'tz yi na ẍchaj yi ja wi't jal tzatzin paz skaxo'l.