Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 7:30-31 in Aguacateco

Help us?

Levítico 7:30-31 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

30 Nin tajwe'n yi i' te'n nin tz'icy'an nin yi mu'ẍ te yi oya'tz yi spat-xok tzinwutz. Mben tzun tcy'al yi ẍepu'il tu tircu'n yi wutz c'u'l, yi tz'ocopon yi pale' tan suke'n nin tcya'j tetz jun balaj oy tzinwutz.
31 Ej nin yi pale' tz'ocopon tan pate'n yi ẍepu' wi altar, ma yi wutz c'u'l, i'tz tetz wa' Aarón scyuch' yi e' tetz xonl.