Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 7:3-4 in Aguacateco

Help us?

Levítico 7:3-4 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

3 Tajwe'n tan toye'n tircu'n yi ẍepu'il yi awuna'tz, yi ẍepu' yi at te yi je', nin tircu'n yi at te yi lasu', nin yi at le c'u'l.
4 Ncha'tz cabil yi xtxicun, tu yi ẍepu'il yi at scye'jak, tu yi at xe c'u'l nin tu yi ẍepu' yi at te yi xtx'otx', tajwe'n tz'el ticy'le'n tuml yi cob xtxicun.