Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 7:3 in Aguacateco

Help us?

Levítico 7:3 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

3 Tajwe'n tan toye'n tircu'n yi ẍepu'il yi awuna'tz, yi ẍepu' yi at te yi je', nin tircu'n yi at te yi lasu', nin yi at le c'u'l.