Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Levítico - Levítico 7

Levítico 7:26-34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
26”Alchok ama'lil kalel cxa't cu'nt, qui'c cuj tan baje'n mu'ẍ chiẍch'el yi e' txuc ita'n,
27nin ko at jun yil bajse'n alchok jilwutz chich', tajwe'n cu'n tan tele'n laju'n tzixo'l.”
28Itzun bantz nintzun jilon tzaj junt tir Kataj Ryos tetz Moisés, itzun taltz:
29“Alaj scyetz yi e' axonl, yi alchok scyetz yil toy jun oy tetz tzatzin paz, tajwe'n tz'opon mu'ẍ te yi oya'tz tzinwutz.
30Nin tajwe'n yi i' te'n nin tz'icy'an nin yi mu'ẍ te yi oya'tz yi spat-xok tzinwutz. Mben tzun tcy'al yi ẍepu'il tu tircu'n yi wutz c'u'l, yi tz'ocopon yi pale' tan suke'n nin tcya'j tetz jun balaj oy tzinwutz.
31Ej nin yi pale' tz'ocopon tan pate'n yi ẍepu' wi altar, ma yi wutz c'u'l, i'tz tetz wa' Aarón scyuch' yi e' tetz xonl.
32Ncha'tz tzitk'e' yi jalaj cux yi sbal yi oya'tz tetz ẍchib yi pale'.
33Na i' mmo'c tan pate'n yi ẍepu'il tu yi ẍch'el yi jun oya'tz yi na ẍchaj yi ja wi't jal tzatzin paz skaxo'l.
34Yi wutz c'u'l yi oya'tz, nin yi cux yi oy yi na saj suki'n swetz, i'tz jun balaj oy yi na intz'am scyetz yi e' ixonl tan toye'n scyetz Aarón scyuch' yi e' nitxajil. Tajwe'n tan cyak'ol yi e' atanum yi jun oya'tz tetz Aarón, scyuch' e' xonl, sbne' opon tunintz,” stzun Ryos bantz.

Read Levítico 7Levítico 7
Compare Levítico 7:26-34Levítico 7:26-34