Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 7:2 in Aguacateco

Help us?

Levítico 7:2 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

2 Yi awun yi stz'oylok, tajwe'n yil tz'oc jak' kul le ama'l kale na chibiyxe't yi e'chk awun yi na chipat-xij, nin yi ẍch'el, tajwe'n ben kojij tibaj, nin xlajak yi patbil tx'ixwatz.