Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 7:1-6 in Aguacateco

Help us?

Levítico 7:1-6 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

1 ”At wi'nin xanil yi e'chk tx'ixwatz yi na xcon tan ẍchojle'n paj jun.
2 Yi awun yi stz'oylok, tajwe'n yil tz'oc jak' kul le ama'l kale na chibiyxe't yi e'chk awun yi na chipat-xij, nin yi ẍch'el, tajwe'n ben kojij tibaj, nin xlajak yi patbil tx'ixwatz.
3 Tajwe'n tan toye'n tircu'n yi ẍepu'il yi awuna'tz, yi ẍepu' yi at te yi je', nin tircu'n yi at te yi lasu', nin yi at le c'u'l.
4 Ncha'tz cabil yi xtxicun, tu yi ẍepu'il yi at scye'jak, tu yi at xe c'u'l nin tu yi ẍepu' yi at te yi xtx'otx', tajwe'n tz'el ticy'le'n tuml yi cob xtxicun.
5 Kalena's tzun tz'oc yi pale' tan pate'n tircu'n yi e'chk takle'na's wi yi altar, chi jun oy yi na pat-xij tan tak'le'n k'ej Ryos. Nin i'tz jun xtxolbil yi tajwe'n tan bnol jun juchul il te xtx'ixwatz, tan ẍchojle'n yi ca'wl yi mpaj.
6 Nin tircu'n yi e' pale' ba'n chiwan te'j, poro tajwe'n tan chiwane'n le jun ama'l yi xansa'nt, na wi'nin xanil yi jun wa'na'tz.