Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 7:1 in Aguacateco

Help us?

Levítico 7:1 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

1 ”At wi'nin xanil yi e'chk tx'ixwatz yi na xcon tan ẍchojle'n paj jun.