Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 6:6 in Aguacateco

Help us?

Levítico 6:6 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

6 Nin yi xtx'ixwatz yi stoye' swetz tan jale'n cuybil paj, tajwe'n yi i'tz jun cne'r yi qui'c mu'ẍ tal yana'sil. Nin yi jamel yi jun tx'ixwatza'tz, aẍ bixba'n tetz yi nicy'na' sbne' jamel tan ẍchojol yi mult. Tajwe'n yi cho'n ltz'el tzaj yi cne'ra'tz xo'l yi tawun yi aj juchunla'tz, nin tajwe'n tan topone'n ta'n swutz yi pale', tetz xtx'ixwatz tan jale'n cuybil paj.