Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 6:24-29 in Aguacateco

Help us?

Levítico 6:24-29 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

24 Itzun bantz nintzun cawun tzaj junt tir Ryos tetz Moisés, itzun taltz:
25 “Txolaj yi e'chk ca'wle'j tetz Aarón scyuch' yi e' nitxajil, te yi mbi tajwe'n tan banle'n te e' tx'ixwatz yil xcon tan xtx'ajle'n quil: Yi awun yi stz'oyxok tampaj quil, tajwe'n yil tz'oc jak' kul tzinwutz, le yi ama'l kale na chibiyxe't yi e'chk awun yi na patij tircu'n chiwankil, na i'tz jun tx'ixwatz yi wi'nin xanil.
26 Yi pale' yi tz'ocopon tan toye'n yi tx'ixwatza'tz, ba'n lwan te'j, poro tajwe'n lbaj ta'n le jun ama'l yi xansa'nt, yi cho'n at wutzk'anil yi mantial tetz molbil ibaj.
27 Alchok takle'nil yil noj quen te yi tx'ixwatza'tz sxansok cyen, nin yi kol noj chich' te yi be'ch tetz yi pale', tajwe'n tan xtx'ajle'n tul jun ama'l yi wi'nin xanil.
28 Yi ẍwok' tx'otx' kale ntxicyxe't yi oy, tajwe'n yil cu' paxu'n. Ma yi ko cho'n ntxicyxij tul jun ẍwok' yi brons cu'n, tzicu'n tzuntz yi ntin je' tx'ajij wutz.
29 ”Yi jun tx'ixwatza'tz wi'nin xanil. Nin ntin yi e' pale' ba'n lchiwan te'j.