Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Levítico - Levítico 6

Levítico 6:22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
22Cho'n tzun scyuleje' yi e' pale', yi e' xonl Aarón yil cho'c cyen tetz wi'tz pale', na tetz Kataj tircu'n yi oy nin tajwe'n yi patu'n cu'n tz'u'lij.

Read Levítico 6Levítico 6
Compare Levítico 6:22Levítico 6:22