Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 6:13 in Aguacateco

Help us?

Levítico 6:13 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

13 Qui'c rmeril tan stzaje'n yi k'ak' wi altar, tajwe'n yi na tzan sk'ejl tu lak'bal.