Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 6:10 in Aguacateco

Help us?

Levítico 6:10 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

10 Ba'n tz'oc be'ch tetz yi pale' nin ba'n xcon calsonsiy ta'n yi lino cu'n. Nin ba'n ben i' tan molche'n yi stza'jil yi jun awuna'tz yi tz'e'nakt wi altar, nin tajwe'n ltak' cu'n xlaj yi altar.