Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 5:7-12 in Aguacateco

Help us?

Levítico 5:7-12 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

7 ”Ma ko qui'c pu'k jun tan lok'che'n jun ne'ẍ cneru', nka jun ne'ẍ chiw, tajwe'n ltoy jun lmuj tal slu'k, nka jun lmuj tal ne'ẍ plomẍ. Jun i'tz tan yi til yi njuch, tan yi xubse'n yi mban, nin yi junt i'tz chi jun tx'ixwatz yi spat-xok tircu'n.
8 Tajwe'n tz'opon yi tx'ixwatza'tz swutz yi pale', nin yi pale' ba'n tz'oc tan suke'n nin yi jun yi squimok tetz oy tampaj yi il, nin tz'elpon kinol yi wi', poro quil tz'el junawes.
9 Kalena's tzun ben ch'uli'n mu'ẍ te yi ẍch'el yi tx'ixwatza'tz le jalaj xlaj yi altar, nin yi sowril yi chich' tajwe'n syutz' nin xe' cu'n yi altar. Na i'tz jun tx'ixwatz tan stzajse'n yi il yi njuchlij.
10 Ma yi junt, spat-xok tircu'n wankil chi na ban nin. Nin tz'ocopon yi pale' tan toye'n yi tx'ixwatz yi jun juchul ila'tz tzinwutz tan tele'n yi til te'j kul, nin scuylok paj.
11 ”Ej nin yi ko at jun yi quil xcye' tan lok'che'n cob tal ne'ẍ slu'k, nka cob tal ne'ẍ plomẍ, tajwe'n tcy'ajnin cyaj liwr te yi chumbalaj jarin. Poro qui'c cuj tan bene'n yujul aceitil oliw txo'l, nin qui'c cuj tan bene'n yujul insens txo'l yi jarina'tz, na i'tz jun oy tan jale'n cuybil paj.
12 Nin tajwe'n tan bene'n tcy'al yi jarina'tz swutz yi pale'. Nin yi pale' ba'n xtxobe'n jun chi'm te yi jarina'tz, tetz k'ajbil tircu'n yi jarin, nin ba'n ben tan pate'n wi yi patbil tx'ixwatz txo'l yi e'chk tx'ixwatz yi na tzan pate'n tzinwutz. I'tz jun tx'ixwatz tan jale'n cuybil paj.