Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 4:7 in Aguacateco

Help us?

Levítico 4:7 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

7 Ncha'tz tz'ocopon suk'ul chich' te e'chk tuc' yi altar kale na pat-xe't yi insens yi wi'nin c'o'cal, yi cho'n at le mantial tetz molbil ibaj. Nin yi sowril yi ẍch'el yi tal ne'ẍ tora'tz, cho'n mben kojij stkan cu'n yi patbil tx'ixwatz yi cho'n at wutzk'anil yi mantial tetz molbil ibaj.