Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Levítico - Levítico 4

Levítico 4:4-11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
4Tajwe'n yil tcy'aj tzaj yi jun tal ne'ẍ wacẍa'tz stzi' cunin puertil yi pe'mil yi mantial tetz molbil ibaj, nin ba'n tak'e'n k'ab twi'. Kalena's tzun tz'oc jak' kultz ta'n, tzinwutz.
5Ej, nin ite'n nin yi wi'tz pale'a'tz, tz'icy'ank nin mu'ẍ ẍch'el yi tal ne'ẍ tora'tz, le yi mantial tetz molbil ibaj.
6Nin yil tz'opon tc'u'l yi mantial tetz molbil ibaj, copon mu'ul yi wi k'ab tul yi chich' yi cy'a'n ta'n, nin tzinwutz cu'n, tajwe'n yil stz'it nin juk tir te yi xbu'k yi ch'inlij swutz yi ama'l yi chin xan nin.
7Ncha'tz tz'ocopon suk'ul chich' te e'chk tuc' yi altar kale na pat-xe't yi insens yi wi'nin c'o'cal, yi cho'n at le mantial tetz molbil ibaj. Nin yi sowril yi ẍch'el yi tal ne'ẍ tora'tz, cho'n mben kojij stkan cu'n yi patbil tx'ixwatz yi cho'n at wutzk'anil yi mantial tetz molbil ibaj.
8Yil bajij tircu'n yi xtxolbila'tz, ba'n tz'oc yi wi'tz pale' tan telse'n len tircu'n yi ẍepu'il yi at te lasu', nin tircu'n yi at le c'u'l,
9ba'n tcy'aj len tircu'n, tuml cabil yi xtxicun tu yi ẍepu' yi at te'jak, nin yi xtx'otx' tu yi ẍepu'il.
10Tircu'n tz'elpon ticy'le'n, chi na u'lij jun mam tor yi na oylij tan ẍchajle'n yi at tzatzin paz. Tircu'n yi na el ticy'le'n te'j, cho'n jepon tk'ol yi pale' wi altar tan toque'n i' tan pate'n.
11Ma yi stz'umlil yi tal ne'ẍ tora'tz, tu yi wi', nin yi tkan tu yi lasu', nin yi xtxa',

Read Levítico 4Levítico 4
Compare Levítico 4:4-11Levítico 4:4-11