Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 4:33 in Aguacateco

Help us?

Levítico 4:33 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

33 Ba'n ltak'e'n yi k'ab twi' yi toya'tz, nin ba'n tz'oc jak' kul ta'n le ama'l kale na chibiyxe't yi e'chk tx'ixwatz yi patu'n cu'n na chu'lij.