Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 3:4-6 in Aguacateco

Help us?

Levítico 3:4-6 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

4 Ncha'tz, tajwe'n yil patij yi cob xtxicunil tu yi ẍepu' yi at scye'jak, nin tu yi xtx'otx' tu yi ẍepu'il. Tajwe'n tz'el ticy'le'n tircu'n yi e'chk takle'na'tz tan pat-xe'n.
5 Nin i'tz yi e' pale' yi chocopon tan pate'n tibaj te'n yi tx'ixwatz yi na pat-xij tircu'n wankil, yi na tzan k'a'kl wi altar, na yi e'chk ẍepu'ila'tz, na ẍchaj yi ja jal tzatzin paz skaxo'l tu yi jun aj oyinl i'tz jun oy yi stz'e'ok, nin yi wi'nin c'o'cal tzinwutz, nin yi wi'nin na chintzatzin te'j.
6 ”Ej nin alchok scyetz yil tz'ul tan toye'n jun awun yi na ẍchaj yi ja jal tzatzin paz skaxo'l, tajwe'n yi cho'n tz'eltzaj yi oya'tz txo'l yi tawun, nin chin tajwe'n cunin yi i'tz jun mam, nka jun tij yi qui'c mu'ẍ tal yana'sil.